REGULAMIN WYNAJMU i KORZYSTANIA Z APARTAMENTU
położonego w Kłodzku, przy ul. Myśliwskiej 11B/1

§ 1
STRONY I PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji i wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku, przy ul. Myśliwskiej 11B/1, zwanego dalej Apartamentem.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu.

§ 2
REZERWACJA

1. Rezerwacja Apartamentu może zostać dokonana poprzez:

  • wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: fabr.endorfin@gmail.com,
  • wypełnienie formularza rezerwacji na stronie Apartamentu
  • telefonicznie pod nr telefonu + 48 503 188 790 lub +48 603 765 955

2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30%.
3. Zadatek, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym rezerwację  w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania przez Wynajmującego lub przez osobę przez niego upoważnioną maila potwierdzającego rezerwację Apartamentu w terminie wskazanym przez Najemcę.
4. Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych, spowoduje anulowanie rezerwacji.

§ 3
CZYNSZ, WARUNKI PŁATNOŚCI I KAUCJA

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości określonej w umowie najmu oraz mailu potwierdzającym rezerwację pomniejszonej o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2. Czynsz będzie płatny gotówką w dniu wydania Najemcy kluczy do Apartamentu.
3. Czynsz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie opłaty, w tym podatki oraz koszty eksploatacji.
4. W razie wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez Najemcę czynsz nie podlega zwrotowi.
5. Czynsz nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie Apartamentu ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
7. Dziecko do 3 lat bezpłatnie.

§ 4
KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU NAJMU

1. Z Apartamentu może korzystać maksymalnie 8 osób wskazanych imiennie przez Najemcę.
2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
5. Najemca ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Apartamencie.
6. Najemca ma prawo korzystać z bezprzewodowego Internetu.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
8. Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia papierosów, świec itp.
9. Na terenie tarasu prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, obowiązuje tam również zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych jak również palenia grilla.
10. Wynajmujący z chwilą otrzymania kluczy od apartamentu odpowiada za mienie, w przypadku zniszczeń bądź braków będzie on obciążony kosztami napraw, bądź kosztami brakujących rzeczy.
11. Za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamencie nie odpowiadamy.
12. Wynajmujący apartament powinien korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad BHP i Ppoż.
13. W przypadku jakichkolwiek kłótni, awantur bądź innych niemiłych sytuacji, kradzieży itp. niezwłocznie powiadamiamy Policję bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.
14. Osoby których zachowanie będzie wykraczało poza ogólnie przyjętą kulturę osobistą bądź rażąco łamiących wyżej wymieniony regulamin będziemy usuwać z apartamentów nie ponosząc z tego powodu strat finansowych.
15. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu Apartamentu, o którym mowa w § 5 poniżej.
16. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
17. Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub w czasie trwania stosunku najmu zajdzie potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.
18. W przypadku zniszczeń w lokalu powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, za które ten odpowiada, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.

§ 5
WYPOSAŻENIE APARTAMENTU

1. W skład wyposażenia Apartamentu wchodzą przedmioty i urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy najmu apartamentu. Załącznik ten zostanie dołączony do umowy i podpisany przez Wynajmującego i Najemcę w momencie wydania kluczy do Apartamentu.

§ 6
WYDANIE I ODDANIE APARTAMENTU

1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Najemca zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 – 22:00 (50,00 PLN), 22:00 – 2:00 (80,00 PLN).
2. Najemca zobowiązany jest do opuszczenia Apartamentu i do zwrócenia Wynajmującemu kluczy ostatniego dnia najmu do godziny 10:00.
3. W przypadku, gdy zwrot kluczy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 100 zł.
4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

§ 7
WARUNKI REZYGNACJI

1. Najemca ma prawo do rezygnacji z rezerwacji Apartamentu.
2. W razie, gdy rezygnacja z rezerwacji zostanie dokonana na mniej niż 7 dni przed pierwszym dniem najmu Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty czynszu w pełnej wysokości, określonej w § 3 ust. 1 na rachunek bankowy Najemcy wskazany w umowie.

§ 8
ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności.
2. W dniu przekazania lokalu Wynajmującemu Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu wszystkie posiadane klucze do Apartamentu wraz z pisemnym oświadczeniem co do tego, że nie zatrzymał w swoim posiadaniu żadnych kluczy oraz, że przez okres korzystania z lokalu nie dopuścił do możliwości uzyskania kopii tych kluczy przez jakąkolwiek inna osobę.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Najemca zobowiązuje się, iż za każde nieuzasadnione wezwanie Wynajmującego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oprócz opłat wskazanych w § 3 zostanie naliczona dodatkowa opłata w kwocie 100 zł.

WAŻNE TELEFONY

TELEFONY DO OBSŁUGI:              +48 603 765 955, +48 503 188 790